Kreativ Barnehage Hove

Lederstruktur i Kreativ barnehage

Lisbeth Aasen er daglig leder for begge barnehagene. Hun har kontoret sitt i Kreativ barnehage Hove, men har dager i løpet av uka hvor hun er i Kreativ barnehage Bogafjell. 

Anja Gran Haugen er fagutvikler i 80% stilling for begge barnehagene med ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen av barnehagen og personalet, årsplaner, rammeplanarbeid og oppfølging av enkeltbarn som hovedområder. Anja bytter på å ha kontor på Bogafjell og på Hove.

Monica Dysjaland er barnehageleder i Kreativ barnehage Bogafjell i 80% stilling.

Hilde Spikkeland er barnehageleder i Kreativ barnehage Hove i 80% stilling.

Monica og Hilde sine hovedoppgaver vil være å ha ansvar for den daglige driften i barnehagen; ansettelser og personal, bygg, barnegruppene og opptak, foreldresamarbeid, personalmøter, HMS/IA osv.

Endrede ferievedtekter

Nye vedtekter i forbindelse med ferie:

-       Barna skal ha totalt 5 uker i løpet av et år

-       3 uker skal tas i sommerferieperioden fra 15.juni til 15.august.

-       Planleggingsdagene kan regnes som ferie

-       Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, kan søke dispensasjon for disse 4 dagene.

-       Barnehagene må ha beskjed innen 1. Mai om uttak av sommerferie.

-       Endringen skjer i kraft våren 2017 og sommeren 2017.

Redusert foreldrebetaling i barnehagene

Regjeringen innførte fra 1. mai 2015 en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Foreldre som har rett på redusert sats etter de nasjonale reglene må søke om dette.

Familier med lavere inntekt enn kr. 473 000 vil betale mindre enn den nye maksprisen for en barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Ordningen gjelder for familier med barn i private og kommunale barnehager.

 

Søknadsprosessen  :

Husholdningen kan søke om redusert betaling uavhengig om barnet går i en kommunal eller privat barnehage. I hovedsak skal søknaden sendes inn i begynnelsen av hvert barnehageår. Søknader som kommer inn før 15. juni vil bli behandlet før fakturering for august i kommunale barnehagene.

 

 

Sandnes kommune innfører fra 1.5. 2015 nasjonal ordning for foreldrebetaling i barnehager som følger av forskriftsendring. Familier som første halvår 2015 har fått innvilget redusert sats etter Sandnes kommune sin ordning for første halvår, beholder denne satsen ut perioden den er innvilget for.

Foreldre som søker redusert betaling etter 1.5. 2015, behandles i samsvar med ny nasjonal ordning.

 

 

I linken ligger søknadskjema med veileder om den nasjonale ordningen.

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager_felles/RedusertbhgBetalingmedVeiledning.pdf

 

Faktura på mail

I Kreativ barnehage kommer den månedlige fakturaen på e-post. Fakturaen sendes til den e-post adressen dere har registrert på Oppvekstportalen. Husk å sjekke at e-postadressen er riktig. 

Det ligger link ved fakturaen om å opprette autogiro. Det anbefaler vi at dere gjør. 

Minner også om at vi har betalingsfri måned i august.